Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korytnicy

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
NAZWA JEDNOSTKI Szkoła Podstawowa w Korytnicy
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
Adres ul. Sienkiewicza 14
KOD 07-120
MIEJSCOWOŚĆ Korytnica
KONTAKT tel./fax (+48 25) 661-22-27
e-mail:
Dyrektor Szkoły 


tel. (+48 22) 
e-mail:

 

Opublikowane przez: Grayna Chrupek | Data wprowadzenia: 2010-09-30 16:44:35 | Data modyfikacji: 2010-10-16 17:38:25.
Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korytnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bipszkoly.korytnica.pl
Data publikacji strony internetowej: 2010-10-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• niektóre treści opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Litka. Kontaktować można się drogą mailową (spkorytnica@gmail.com) oraz dzwoniąc na numer telefonu 25 661 24 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny mieści się w jednej lokalizacji pod adresem: ul. Sienkiewicza 14, 07 -120 Korytnica
2. Do budynku prowadzą cztery wejścia. Główne wejście od ul. Henryka Sienkiewicza oraz wejście od strony parkingu za szkołą są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dwa nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do nich schody.
3. Gabinety osób decyzyjnych znajdują się na parterze budynku głównego, do którego prowadzą schody, jest też podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza w holu budynku głównego oraz na parterze w pawilonie drugim.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).
7. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, w przypadku potrzeby skorzystania z takiej usługi należy zawiadomić z wyprzedzeniem i umówić się na wizytę.

Raport o dostępności - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Raport o dostępności - szkoła podstawowa

 Raport o stanie zapewnienia dostępności - przedszkole

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-03-30 16:33:21 | Data modyfikacji: 2021-03-30 16:45:14.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2021-03-30 16:33:21
Data modyfikacji: 2021-03-30 16:45:14
Opublikowane przez: ****** ********