Nadzór Szkolnictwa

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Rodzaj jednostka organizacyjna gminy
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. węgrowski
Kod pocztowy 07-120 Korytnica
Miejscowość Korytnica, ul. Małkowskiego 20
Kontakt tel. (25) 661-22-95,
tel./fax. (25) 661-22-95,
e-mail: gzeaszus@wp.pl
Dyrektor

Grażyna Chrupek
tel. (25) 661-22-95
e-mail: gzeaszus@wp.pl

Główny księgowy  
Pozostali pracownicy  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
 
Godziny pracy :
poniedziałek 07 30 - 15 30
wtorek 07 30 - 15 30
środa 07 30 - 15 30
czwartek 07 30 - 15 30
piątek 07 30 - 15 30

 

Placówki Oświatowe w Korytnicy
NAZWA GMINY Gmina Korytnica
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. wegrowski
RODZAJ Jednostki organizacyjne gminy
 
1. Szkoła Podst. im. ks. bp. Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach
2. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
3. Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
4. Szkoła Podstawowa w Pniewniku
5. Szkoła Podstawowa w Sewerynowie

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy

7. Gminne Przedszkole Publiczne w Korytnicy

 

 

Opublikowane przez: Grazyna Chrupek | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2018-11-19 19:04:43.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2018-11-19 19:04:43
Opublikowane przez: Grazyna Chrupek